Qısqanclığın әn geniş yayılmış sәbәblәri vә onlardan qurtulmağın yolları

11 Eylül 2021
2 366
0
Qısqanclığın әn geniş yayılmış sәbәblәri vә onlardan qurtulmağın yolları
Qısqanclıq – bizim üçün önәmli olan insanlar tәrәfindәn lazımi diqqәt, qayğı vә sevgi görmәdikdә yaranır. Sevdiyimiz şәxsin diqqәti, hörmәti vә sevgisi başqa obyektlәrә yönәldikdә biz bunu ağrı vә kәdәr hissi ilә qarşılayırıq. Qısqanclıq yalnız emosional әlaqә vә bağlılıq olan insanlar arasında baş verir. Hәmin әlaqәlәrin kәsilmәsi qorxusu qısqanclıq hissinin peydә olmasına sәbәb olur.

Әksәr hallarda insanlar nәyisә itirdikdәn sonra onun dәyәrini anlamağa başlayırlar. Bu ifadәni işlәdәnlәr dә hәyatlarında vacib olanların dәyәrini onları itirdikdәn sonra anlayan insanlardır. Buna görә dә bәzi cütlüklәrdә partnyorlardan biri bilәrәkdәn çәtin situasiyaların yaranmasına şәrait yaradır ki, qarşı tәrәf münasibәtlәri dәyәrlәndirmәyә başlasın. Hәmçinin bu cür metodlar münasibәtlәrin möhkәmliyini vә partnyor üzәrindә hakimiyyәtin gücünü yoxlamaq üçün istifadә edilir. Unutmaq lazım deyil ki, ifrat qısqanclıq tezliklә partnyorları bezdirәcәk, yoracaq vә münasibәtlәrin bitmәsinә sәbәb olacaq.

Aşağıda qeyd olunmuş siyahıda qısqanclığın әn geniş yayılmış sәbәblәrini vә onlardan qurtulmaq yollarını sizә tәqdim edirik:

1. Özünü aşağı qiymәtlәndirmә. İnsan özünü, şәxsi keyfiyyәtlәrini düzgün qiymәtlәndirmәyәndә, özünü başqaları ilә müqayisә etmәyә başlayır. Müqayisә zamanı insan avtomatik olaraq başqalarında ancaq müsbәt keyfiyyәtlәri görür vә özündә olan mәnfi cәhәtlәrlә müqayisә etmәyә başlayır.

2. Başqası üzәrindә sahibkarlıq hissi. İnsanlar münasibәtlәrә başlayanda partnyoru üzәrindә müstәsna hüquqlara malik olduğunu düşünürlәr vә partnyorun istәnilәn tәkbaşına atılmış addımı, qәrarı, şәxsi maraq vә şәxsi sirlәri qәbul olunmaz olmağa başlayır. Bu hal düzgün deyil. Çünki istәnilәn insanın daxili “mәn”­inә hörmәt etmәk lazımdır.

3.Tәnhalıq qorxusu.

4. Valideynlәrimizdәn aldığımız mәnfi örnәk. Uşaqlıqda tez-­tez valideynlәrimizin qısqanclıq münasibәtlәrinin şahidi olduqda, bizdә dә bu hiss tәrbiyyә olunur, xarakterimizә aşılanır.

Qısqanclıqdan azad olma üsulları:


1. Sevdiyiniz şәxsi qısqandığınızı etiraf edin vә bu hissdәn uzaqlaşmaq qәrarına gәlin.

2. Etiraf edin ki, sevdiyiniz şәxs sizin şәxsi mülkiyyәtiniz deyil vә onun azad seçim etmәk hüququ vardır.

3. Özünüzün unikallığınızı qәbul edin vә özünüzü başqa insanlarla müqayisә etmәyi dayandırın.

4. Güclü keyfiyyәtlәrinizi inkişaf etdirәrәk özünüzə әminlik hissini güclәndirin
Əvvəlki Xəbər Növbəti Xəbər
RƏY ƏLAVƏ ET
Bilgilendirme
Yorum Ekleyebilmeniz için Sitemize Kayıt Olmanız Gerekmektedir.